default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Výchovný poradca: Mgr. Dagmar Lojková
tel.č.: 038/53 72 837
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 
Konzultačné hodiny:
streda: 11:30 - 13:00 hod. 
Plán práce pre školský rok 2018/2019 ikona pdf50x
 
Nevychovávame deti pre úrady práce.
SOŠ agrotechnická sa nachádza na Tovarníckej ulici 1632 v Topoľčanoch. Sme škola nielen poľnohospodárskeho, ale aj technického zamerania. Nevychovávame deti pre úrady práce. V prieskume uplatnenia absolventov SOŠ sme skončili na 2. mieste v rámci mesta Topoľčany.
 
 
 
Pre školský rok 2019/2020 ponúkame:
Štvorročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou:
 
študijný odbor 4210 M agropodnikanie v tomto odbore otvárame dve študijné zamerania:
04 farmárstvo - pre žiakov so vzťahom pre chov drobných a hospodárskych zvierat. Profilové predmety sú chov hospodárskych zvierat, živočíšna výroba, ale aj podnikanie a služby v poľnohospodárstve. V rámci praxe sa žiaci dostanú na prosperujúce poľnohospodárske družstvá, súkromné biofarmy, do podnikov obchodujúcich s poľnohospodárskou technikou. Štúdium farmárstva je dobrým odrazovým mostíkom aj pre štúdium veterinárstva na vysokej škole.
 
16 pestovateľstvo – zameranie  je vhodné pre žiakov so vzťahom k prírode a pôde. Absolventi nahrádzajú agronómov na poľnohospodárskych družstvách. Zamestnávajú sa v súkromných pestovateľských firmách, pracujú v ovocinárstve a vinohradníctve. Učia sa pestovať záhradné plodiny, okrasné rastliny, viazať a aranžovať, ale aj chovať hospodárske zvieratá, či včelstvo. Škola má vlastný skleník, záhradu a ovocný sad. Po maturite majú možnosť  získať vysokoškolské vzdelanie napríklad na SPU  v Nitre.
 
 
 
študijný odbor 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení je vhodný pre žiakov, ktorí majú vzťah k počítačom a programovaniu. Prvé dva roky prejdú školskými dielňami – základmi obrábania kovov, frézujú, sústružia. Od 3.ročníka žiaci praxujú v zmluvných podnikoch Pankl Automotive Slovakia s.r.o., a Welding s.r.o., kde sú odmeňovaní vreckovým podľa výkonu. Počas praxe dostávajú obedy zadarmo.
 
Na konci školského roka získavajú motivačné štipendium. V zmluvných podnikoch majú špeciálne vybavenie učební, učia ich programovať špičkoví odborníci. Podniky im poskytujú bohaté technické a strojové vybavenie. Na škole nadobúdajú zručnosti z programovania Edge CAM a v programe Robot studio. Záverečné skúšky vo firme Pankl Automotive Slovakia, s.r.o. Okrem toho žiaci získavajú zváračský kurz platný v celej EÚ. Končia teda s dvomi remeslami v ruke  - programátor CNC strojov a zvárač. Uplatnenie nachádzajú v podnikoch, v ktorých praxujú.
 
Okrem týchto podnikov sú  v Topoľčanoch ešte ďalšie 3 firmy s CNC strojmi, a teda ďalšie pracovné príležitosti. Po ukončení štúdia absolventi získavajú nielen maturitné vysvedčenie ale aj výučný list. Profesia programátor CNC strojov je  žiadaná aj v zahraničí.
 

 

4336 M 02 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena
so zameraním na 02 hygienická a laboratórna služba

Je určený na vzdelávanie a výchovu kvalifikovaných odborníkov pre odvetvie veterinárnych činností a služieb v poľnohospodárstve a na úseku veterinárneho zdravotníctva a hygieny.

Absolvent je schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v širokej škále veterinárnych služieb v poľnohospodárstve a na úseku veterinárneho zdravotníctva a hygieny ykonávať činnosti zamerané na výkon asistovaných činností v ambulanciách veterinárneho lekára, vo veterinárnych ošetrovniach, veterinárnych poliklinikách.

Uplatnenie absolventa: vo veterinárnych liečebných zariadeniach, na úseku hygienickej a veterinárnej kontroly, vo veterinárnom výskume, v podnikoch poľnohospodárskej výroby a služieb, v podnikoch potravinárskeho priemyslu, v predajniach drobnochovu, v špecifických kvalifikovaných službách.

 

 

4211 M 26 Záhradníctvo – sadovníctvo a krajinárska tvorba
Uplatnenie absolventa: absolvent vie vykonávať odborné práce pri podnikaní a zabezpečovaní záhradníckych služieb obchodného, projektového a poradenského charakteru pozná zákonitosti estetiky, sortiment kvetín a okrasných  drevín, ovláda sadovnícke úpravy, problematiku tvorby a ochrany životného prostredia, ochrany okrasných rastlín proti škodlivým činiteľom, vypracúva sadovnícke plány a vie ich realizovať môže pokračovať v štúdiu na VŠ napr. krajinné inžinierstvo.

 
 
Trojročné učebné odbory
 
Učebný odbor 2423 H nástrojár
3-ročný učebný odbor ukončený výučným listom absolvent ovláda kovoobrábanie - sústruženie, frézovanie opravu kovoobrábacích a tvárniacich strojov zhotovenie, opravu a ostrenie nástrojov údržbu strojov a nástrojov tvarovanie materiálov zhotovenie technických náčrtov a skíc kontrolu kvality s použitím meradiel a meracích prístrojov.
 
 
učebný odbor 4524 H agromechanizátor, opravár - je  3-ročný učebný odbor pre chlapcov ukončený záverečnou skúškou a výučným listom s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu. Absolvent je kvalifikovaný pracovník pri údržbe, opravách a diagnostike mechanizačných prostriedkov ( traktory, nákladné automobily, samohybné stroje). Má možnosť získať zváračské oprávnenie platné aj v krajinách EÚ, osvedčenie na obsluhu obilných kombajnov, vodičský kurz aj na traktor. Absolvent je teda pripravený na profesiu opravára, šoféra aj zvárača. Uplatnenie nachádza nielen na poľnohospodárskych družstvách ale aj v automobilovom priemysle.
 
 
učebný odbor 4571 H záhradník - tento 3-ročný učebný odbor je určený  pre chlapcov aj dievčatá. Absolvent získa kvalifikáciu vykonávať základnú údržbu, nastavovanie a obsluhu strojov pri príprave pôdy, výsadbe, pestovaní, ošetrovaní rastlín. Učí sa realizovať sadové a záhradné úpravy, pestovať kvety, okrasné a ovocné dreviny, vinič. Absolvent ovláda zásady pri spracovaní hrozna, výrobe a ošetrovaní vína, vrátane jeho expedície. Nachádza uplatnenie v záhradníckych podnikoch, v predajniach záhradkárstva, v oblasti sadovníckych a parkových úprav, vo vinohradníckych a ovocinárskych firmách.
 
 
Dvojročný učebný odbor
učebný odbor  4572 F poľnohospodárska výroba - je 2- ročný učebný odbor pre chlapcov i dievčatá ukončený záverečnou skúškou s podmienkou absolvovania aspoň 6.ročníka základnej školy po deviatich rokoch školskej dochádzky. Jeden deň do týždňa sa títo žiaci učia a štyri  dni absolvujú praktické vyučovanie. Sú kvalifikovaní pre jednoduché činnosti v poľnohospodárskej výrobe, záhradníctve a pomocných prácach pri údržbe a opravách poľnohospodárskej techniky. Počas dvojročného štúdia si môže žiak ukončiť  deviaty ročník základnej školy a potom pokračovať  v trojročnom učebnom odbore.
 
 
Nadstavbové štúdium
odbor 4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - pre školský rok 2015/2016 otvárame aj nadstavbovú formu štúdia, určenú  absolventom  trojročných učebných odborov. Získajú tak možnosť dosiahnuť úplné stredoškolské vzdelanie vo svojom odbore, ukončené maturitnou skúškou, čo im dáva ešte väčšiu možnosť uplatnenia v praxi.
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery