default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
 Súčasťou prevencie sociálno-patologických javov sú:

A) Prevencia drogových závislostí
Vychádza z článku 33 Dohovoru o právach dieťaťa a Európskej protidrogovej stratégie, Národného programu boja proti drogám, Stratégie prevencie kriminality v SR, Národného programu podpory zdravia, Národného programu pre problémy s alkoholom a POP MŠVVaŠ SR.

B) Prevencia kriminality, delikvencie a šikanovania
Vychádza sa zo Stratégie prevencie kriminality v SR a zo Smernice č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. Táto smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov (ďalej len „žiak“), možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia podľa § 144 ods. 1 písm. o) a § 153 ods. 1 zákona a na práva žiaka podľa § 144 ods. 1 písm. i) a k) zákona. Základným preventívnym opatrením našej školy je princíp „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“

 

C) Propagácia zdravého životného štýlu
Vychádza z POP MŠVaŠ SR, v škole propagujeme symbiózu zdravia, športu a prírody


Hlavné úlohy koordinátora prevencie sociálno-patologických javov na školský rok 2018/2019
Plán práce koordinátora prevencie sociálno-patologických javov je vypracovaný v súlade s požiadavkami a usmerneniami platných koncepcií a stratégií:
- Národný program boja proti drogám na roky 2013 – 2020,
- Stratégie prevencie kriminality v SR,
- Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach,
- Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi,
- Národný program prevencie HIV/AIDS v SR,
- Dohovor o právach dieťaťa,
- Listina ľudských práv
- a tiež vychádza z Národného Štátneho vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho programu, pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na školský rok 2018/2019, plánu práce školy, vnútorného školského poriadku pre žiakov a výsledkov analýzy prevencie sociálno-patologických javov v minulom školskom roku.

 

Prevencia sociálno-patologických javov je jednou z hlavných výchovných priorít školy. Výchovno-vzdelávací proces zameriame na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu jednotlivca, zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia.

Plán práce pre školský rok 2018/2019 ikona pdf50x

 

Vypracovala: Ing. Iveta Čanigová, koordinátor PDZ a SPJ

E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery