default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Zloženie PK VVP 2018/2019:      
 
vedúca: Mgr. Dagmar Lojková
 
stáli členovia:   
Mgr. Monika Bencková
Mgr. Eva Majerčinová
Mgr. Mária  Streicherová
Mgr. Veronika Holienčínová - Dobrocká
Mgr. Peter Pavlovič
Mgr. Barbara Bezáková
Mgr. Markéta Krošláková
 
nestály člen: Mgr. Miloš Bartek
 
Predmety patriace do PK: 
slovenský jazyk a literatúra SJL
anglický jazyk ANJ, 1AJ
nemecký jazyk NEJ, 1NJ
dejepis DEJ
občianska náuka OBN
náboženstvo NBK
etická výchova ETV
biológia a ekológia BIE
biológia BIO
chémia CHE
fyzika FYZ
informatika INF
matematika MAT
telesná a športová výchova TSV

Plán PK vychádza z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na šk. rok 2018/2019 a tiež z plánu práce školy na tento šk. rok. Plán PK vychádza tiež z analýzy práce PK v šk. roku 2017/2018, ktorá bola prerokovanáv PK na konci šk. roku 2017/2018 .
 
Plán práce PK VVP 2018/2019 ikona pdf50x
 
Plán exkurzií PK VVP 2018/2019 ikona pdf50x
 
 
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery