default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Ciele
Plán prevencie drogových závislostí a a sociálno-patologických javov mládeže vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR, zo Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020 a Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017, z koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019, z odborno-metodického materiálu Globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizmus, extrémizmus, migračná kríza, z medzinárodných záväzkov SR v problematike ľudských práv a Celoštátnou stratégiou ochrany a podpory ľudských práv v SR, schválenou vládou SR uznesením číslo 71/2015. Hlavnými cieľmi bude zapájať sa do aktivít protidrogovej  prevencie, prevencie kriminality, boja proti rasizmu, diskriminácii a ostatným prejavom intolerancie. Prostredníctvom OZ Liga za duševné zdravie, Červený kríž sa zapájať do  verejných zbierok a aktivít v rámci Európskeho roka dobrovoľníctva. Dôležitá bude spolupráca s vedením školy, výchovným poradcom, rodičmi, poradenskými orgánmi  CPPPaP, s políciou a triednymi učiteľmi.

 

Hlavné úlohy

  • V spolupráci s vedením školy iniciovať preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu.
  • Monitorovať zmeny v správaní detí a zabezpečiť opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí. Osobitnú pozornosť venovať realizácii a rešpektovaniu Zákona NR SR č.377/2004 Z. z, č.87/2009 Z. z. o ochrane nefajčiarov  podmienkach školy a školských zariadení.
  • Analyzovať a monitorovať situáciu v škole z pohľadu užívania legálnych a nelegálnych drog v priestoroch školy.
  • Koordinovať a metodicky usmerňovať preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov, ale i žiakov.
  • Rozvíjať záujmové činnosti a tvorivosť žiakov, akceptovať krúžkovú činnosť.
  • V zmysle programov podpory a ochrany detí a mládeže podporovať nielen talentovanú, ale aj problémovú, resp. rizikovú mládež. Podporovať kultúrne a umelecké aktivity zamerané na posolstvo života bez drog. 
  • Rozvíjať záujmové činnosti a tvorivosť žiakov.
  • Informovať žiakov, zákonných zástupcov o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení a o preventívnych programoch organizovaných školou.

 

Plnenie úloh:
1. Priebežne monitorovať prenikania návykových látok do školy v spolupráci s PZ Topoľčany, 
Termín: priebežne, zodpovední: koordinátor PDZaSPJ


2. Obnoviť informačný panel pri zborovni.
Termín: priebežne, zodpovední: koordinátor PDZaSPJ


3. Spolupracovať  s mestskou políciou na realizácií prednášok
Termín: priebežne, zodpovední: koordinátor PDZaSPJ


4. Preventívna akcia zameraná proti distribúcii a užívaniu drog mládežou – Občianske združenie ERUDIO. Termín: október 2017, zodpovední: koordinátor PDZaSPJ


5. Zabezpečovať návštevu kultúrno-spoločenských podujatí, výchovných koncertov, divadelných predstavení o nebezpečenstve drog na ľudský organizmus.
Termín: december.2017 a marec – máj 2018, zodpovední: koordinátor PDZaSPJ


6. V spolupráci so žiackou školskou radou, tr. učiteľmi sa zapojiť do celoslovenskej výtvarnej  súťaže Červená stužka pri príležitosti Svetového dňa AIDS (1.12)
Termín: november 2017, zodpovední: koordinátor PDZaSPJ, triední učitelia, koord. ŽŠR


7. Zorganizovať v spolupráci s vyučujúcimi OBN Olympiádu ľudských práv
Termín: január 2018, zodpovední: koordinátor PDZaSPJ, Mgr. V. Holienčínová


8. Zapojiť sa do súťaže „Plagát roka“
Termín: február 2018, zodpovední: koordinátor PDZaSPJ


9. V spolupráci s triednymi učiteľmi diagnostikovať príťažlivosť drog a sociometricky zistiť mieru a formy šikanovania v triedach.
Termín: priebežne, zodpovední: koordinátor PDZaSPJ


10.Formou besedy, prípadne účasťou na súdnom pojednávaní zvýšiť trestno-právne povedomie.
Termín: priebežne, zodpovední: koordinátor PDZaSPJ


11.Oboznámenia študentov s rizikom vyplývajúcim z užívania tabakových výrobkov formou nástennej tabule - Svetový deň bez tabaku (31.5.)
Termín: máj 2018, zodpovední: koordinátor PDZaSPJ

E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery