default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc

Zloženie PK: vedúca: Mgr. Dagmar Lojková
       

stáli členovia:

Mgr. Mária Streicherová
Mgr. Eva Majerčinová
Mgr. Monika Bencková
Mgr. Veronika Holienčínová
Mgr. Peter Pavlovič
Mgr. Katarína Kalinová
Ing. Róbert Čaniga, PhD.

nestáli členovia:

Mgr. Markéta Krošláková
Mgr. Marek Šrámek

                                      
Predmety patriace do PK:

slovenský jazyk a literatúra SJL
anglický jazyk ANJ, 1AJ
nemecký jazyk NEJ, 1NJ
dejepis DEJ
občianska náuka OBN
náboženstvo NBK
etická výchova ETV
biológia a ekológia BIE
biológia BIO
chémia CHE
fyzika FYZ
informatika INF
matematika MAT
telesná a športová výchova TSV

Plán práce pre školský rok 2017/2018 ikona pdf50x
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery