default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc

Plán exkurzií PK všeobecnovzdelávacích predmetov na šk. rok 2017/2018

1. ročníky – SJL, DEJ , BIE, BIO, EKL

1. Cieľ: Návšteva historického mesta Nitra – Poznaj minulosť, aby si pochopil prítomnosť
    Náplň: 1. Hrad – jeho história a pamiatky Nitry
               2. Návšteva poľnohospodárskeho múzea            
    Termín: október 2017
    Zodpovedá: vyučujúci DEJ  v I. roč. podľa záujmu žiakov  
2. Cieľ: Tríbečská knižnica Topoľčany – exkurzné vyučovanie v okresnej knižnici v rámci 
    SJL  - priebežne
3. Cieľ: Gardenia Nitra a Mladý tvorca
    Náplň: Výstava rastlín, bonsajov
    Zodpovedá: vyučujúci BIE, EKL,SJL
    Termín: apríl 2018
4. Cieľ: Tropicarium  a oceonárium Budapešť
    Náplň: -  tropická rastlinná ríša , podmorský svet,  historická Budapešť
    Zodpovedá: vyučujúci BIE, DEJ
    Termín – september 2017
5. Cieľ: Náučný chodník Kulháň alebo Tribečský náučný chodník
    Náplň: enviromentálna výchova
    Zodpovedá: vyučujúci BIE,BIO,EKL
    Termín – jún 2018
6. Cieľ: Valy Bojná – Dejiny Slovenska
    Náplň: Návšteva Múza Bojná a archeologického náleziska Valy , geocasching
    Zodpovedá: vyučujúci DEJ a BIE, BIO, EKL
    Termín: október 2017

4. ročníky – SJL, DEJ , BIE,TSV,NEJ, BIO, EKL, FYZ
1. Cieľ:  Zdokonaľuj si jazyk v krajine hovoriacej nemecky
    Náplň: Viedeň – Deň múzeí
    Termín: október 2017
    Zodpovedá: vyučujúca NEJ a BIE, BIO, EKL  podľa záujmu žiakov a tr. učiteľov
2. Cieľ: Divadelné predstavenie, Nitra, Zvolen, Bratislava
    Termín: celoročne
    Zodpovedná: Mgr. Streicherová
3. Cieľ: Orava – Oswieczim – exkurzné vyučovanie DEJ a BIE a OBN
    Náplň: návšteva Oswieczimu – DEJ, Orava – Ekológia krajiny  - BIE
    Termín:  priebežne
    Zodpovedá: vyučujúca DEJ a tr. uč. 1. - 4. ročníkov výber žiakov z celej školy podľa záujmu.
4. Cieľ: Martin – centrum Matice slovenskej
    Náplň: 1. Návšteva Matice slovenskej
               2. Návšteva lit. Múzea a Národného cintorína
               3. Múzeum M. Benku
               4. Národopisné múzeum
    Termín: október alebo jún šk.rok 2017/2018
    Zodpovedá: vyučujúci SJL v 3. ročníkoch
5. Cieľ: Návšteva dopoludňajšieho divadelného predstavenia podľa ponuky
    CK pri Divadle A. Bagara v Nitre
    Termín: priebežne podľa ponuky CK počas šk. roka a platí i pre IV. ročníky
    SJL – exkurzné vyučovanie     
    Zodpovedá: vyučujúci SJL a vedúca PK
6. Cieľ: Návšteva Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice
    Zodpovedná: Mgr. Bencková, Lojková
7. Cieľ: Návšteva Múzea holokaustu v Seredi
    Termín: marec 2018
    Zodpovedá: vyučujúci PKVVP

4. ročníky - SJL
Cieľ: Divadelné predstavenie v Nitre podľa záujmu žiakov, návšteva ND a Devína v Bratislave.
VAPAC – Bratislava – prezentácia vysokých škôl a ponuky práce
Podľa záujmu žiakov navštívime v rámci exkurzného vyučovania zo SJL aspoň 2 divadelné predstavenia počas šk. roku v Nitre a okolitých mestách. V rámci ETV, DEJ, OBN,  v I. a II. a III. ročníkoch navštívime niekoľkokrát  Galériu v Topoľčanoch a zúčastníme sa výstav organizovaných mestom Topoľčany.

Zodpovedný: vedúca PK VVP Mgr. Lojková

E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery