Novinky

 

Úvodné informácie:

Názov projektu: Pripravme sa do života 
ITMS kód: 11230100377
Evidenčné číslo projektu: SOP ĽZ 2005/3-290
Program : Sektorový operačný program - ľudské zdroje
Priorita: č. 3 Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce 
Opatrenie (Podopatrenie): č. 3.1 Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach 

Meno/názov organizácie: Združená stredná škola poľnohospodárska Topoľčany 
Adresa: Tovarnícka 1632, 955 29 Topoľčany 
Štatutárny zástupca: Ing. Dezider Sivák 
Telefónne číslo/Fax: 038/532 72 18 / 038/532 25 60

Projektový manažér: Ing. Róbert Čaniga,PhD.
E-mail: zsspzastupca@stonline.sk 

 

Úvod | Zoznam frekventantov | Aktivity v roku 2007 | Problémy a nápravné opatrenia 
Úlohy v školskom roku 2007/2008

© 2007 Videoštúdio Jacovce