default_mobilelogo

skola6

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Zváračská škola je súčasťou Soš agrotechnická, Továrnická 1632. Zváračská škola bola založená v roku 1991 a vyškolila vyše tisíc zváračov na metódy zvárania: elektrickým oblúkom obalenou elektródou - 111, zváranie kysliko - acetylénovým  plameňom - 311, zváranie elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrane aktívneho plynu CO2 - 135. Zváračská škola poskytuje zaškolovacie  kurzy a školenia z bezpečnostných ustanovení podľa platných noriem.
 
zvar1
 
Ceny kurzov sú uvedené v ponukovom liste, prípadne dohodou. Doba kurzu je stanovená podľa STN 050705.
Forma vzdelávania je: skupinová alebo po dohode aj individuálna.
Žiacke kurzy - platí pre učebné a študijné odbory so zameraním na zváranie.
Základný kurz: Z-E1 280,-€
Základný kurz: Z-M1 250,-€
Doplnkvý kurz: D-G2 30,-€
 
zvar2
 
Ďalej poskytujeme:
Vykonanie skúšky podľa STN 050705 - skúšky sú vykonané za prítomnosti skúšobného orgánu.
 
Základný kurz: pre zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou: Z-E1 420,-€
(doba trvania: 182 hodín)
 
Základný kurz: pre zváranie taviacou sa elektródou v ochrane aktívneho plynu: Z-M1 400,-€
(doba trvania: 147 hodín)
 
Základný kurz: zváranie kyslíko-acetylénovým plameňom: Z-G1 450,-€
(doba trvania: 185 hodín)
 
Doplnkový kurz: D-M1: po Z-E1 250,-€
(doba trvania: 64 hodín)
 
Doplnkový kurz: pre zaškolenie rezania a pálenia kyslíko-acetyl. plameňom: D-G2  100,-€
(doba trvania: 64 hodín)
 
pre zaškolenie drážkovanie obalenou elektródou: D-E2 100,-€
(doba trvania: 56 hodín)
 
Preškolenie zváračov: z bezpeč. ustanovení Z-E1,Z-G1, Z-M1, D-G2, D-E2  20,-€/os.
 
Administratíva: výmena ZP alebo duplikát ZP: 20-€ Kondičná hodina zvárania: 5,-€
Poplatky za výkon činnosti, ktoré nie sú uvedené, sú predmetom dohody poskytovateľa a objednávateľa v zmysle zákona č.18096 Z.z. o cenách.
 
Kontakt: Mgr. Jozef Pakši - vedúci zváračskej školy, tel.č. 0903 568 507
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery