default_mobilelogo

skola6

Celkové výsledky prijímacích skúšok zo dňa 13.5. 2019 a 16.5. 2019 ikona pdf30x
„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie 
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
 
logoeu1x
 

Projekt: Moderné vzdelávanie - brána poznania
S podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie sa na našej škole začal realizovať projekt pod názvom Moderné vzdelávania - brána poznania. Strategickým cieľom projektu je pokračovať v úspešnej inovácii systému vzdelávania na SOŠ s dôrazom na zosúladenie požiadaviek vzdelávania a potrieb praxe.
 
Prezentácia 1: Moderné vzdelávanie - brána poznaniaikona pdf30x
Prezentácia 2: Moderné vzdelávanie - brána poznaniaikona pdf30x
 
Projekt obsahuje dva špecifické ciele, ktoré sa budú realizovať od marca 2014 do  augusta 2015.
 
 
Špecifický cieľ č.2
V rámci projektu Moderné vzdelávanie – brána poznania sa realizovala aktivita druhého špecifického cieľa:  Vzdelávať a podporiť osobnostný rozvoj pedagogických zamestnancov. Účelom aktivity bolo zabezpečiť tvorbu kvalitnej a efektívnej prestavby vyučovania s disponovaním potrebných kompetencií na realizáciu inovácie. Na zabezpečenie tvorby kvalitnej a efektívnej prestavby vyučovania pedagogickí zamestnanci   absolvovali   od 16. 2. 2015 do 28. 2. 2015 a od 7. 3. 2015 do 12. 3. 2015 vzdelávaciu aktivitu 4.5.1.: Využitie informačných technológii a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese. 
 
Školenie v rozpätí 95 hodín absolvovalo 20 pedagógov, ktorí získali zručnosti v práci v operačnom systéme MS Windows, vo využití vybraných informačných technológii vo    vyučovacom procese,  v spracovaní textu v textovom editore MS Word, v elektronickej prezentácii v MS Power Point, v E-mailovej komunikácii pomocou MS Outlook, v interaktívnej tabuli v štandardnom výkone pedagogickej činnosti.
 
Druhá vzdelávacia aktivita 4.2.5: Rozvoj osobnostných a sociálnych kompetencií pedagogických zamestnancov sa realizovala  v čase od 2. 3. 2015 do 6. 3. 2015. Dvadsať pedagógov absolvovalo 50 hodín školenia, ktoré bolo zamerané na rozvoj osobnostných kompetencií, na efektívnu pedagogickú komunikácia, na zvládanie krízových  a konfliktných situácii, na motiváciu v pedagogickej praxi a prevenciu vyhorenia a stresu.
 
Vzdelávacej aktivity 4.5.4: Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami  sa zúčastnilo dvadsať pedagógov v čase od 13. 3. 2015 do 20. 3. 2015. Rozsah školenia bol 30 hodín a jeho obsahom bolo pojmové vymedzenie jednotlivých typov porúch pozornosti, príčiny a prejavy ADHD a ADD, zvýšenie empatie voči žiakom s vývinovými poruchami učenia, príznaky vývinových porúch učenia vo vyučovacom procese, práca učiteľa s výsledkami psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia, dokumentácia začleneného dieťaťa, legislatívne normy.
 
Práca s interaktívnymi perami - vzdelávacia aktivita 4.5.6, ktorá sa realizovala 21. 3. 2015. Absolvovalo ju dvadsať pedagógov. Rozsah školenia bol 8 hodín. Nezrealizované aktivity v rámci projektu sú dve.
 
Aktivita 4.5.3  Základný kurz CNC – sústruženie. Aktivita sa bude realizovať  od 2. 4. 2015 do 4. 4. 2015. Absolvujú ju traja pedagógovia Bc. Ján Remeň, Ing. Jozef Síleš a Ing. Peter Dobiáš. Rozsah školenia je 28 hodín a jeho realizácia sa uskutoční na SPŠ L. Novomeského 5/29 v Martine.
 
Posledná aktivita 4.5.5 Základný kurz CNC – frézovanie, má rozsah 28 hodín, zúčastnia sa jej traja pedagógovia Bc. Ján Remeň, Ing. Jozef Síleš a Ing. Peter Dobiáš Jej realizácia sa uskutoční na SPŠ L. Novomeského 5/29 v Martine v čase od 7. 4. 2015 do 9. 4. 2015.
 
Mgr. Mária Streicherová, manažér publicity
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery