default_mobilelogo

skola6

Celkové výsledky prijímacích skúšok zo dňa 13.5. 2019 a 16.5. 2019 ikona pdf30x
„Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
 
minedu300
 
eu300px
 
oplz300  
SDV 300px
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 jedal300x
 
edu300x
 
florbal
 
int 2017 1
 
unsk1
 
opspc
S podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie sa v období od októbra 2009 na SOŠ, Tovarnícka 1632 v Topoľčanoch začal realizovať projekt Škola nového milénia.
 
logo eu
 
Trvanie projektu bude 24 mesiacov. Strategickým cieľom projektu je inovácia školského vzdelávacieho programu pre SOŠ Topoľčany, s cieľom uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania založenú na inovatívnych formách výučby.
 
Špecifické ciele obsahujú tri aktivity. Prvá aktivita je inovácia školského vzdelávacieho programu pre SOŠ Topoľčany, druhá je inovácia metód a foriem vyučovania s vyšším využitím IKT a tretia je školenie učiteľov.
 
Cieľom prvej aktivity je, okrem iného, pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme vysokých škôl a ďalšieho vzdelávania.Inovácia ŠkVP bude realizovaná prostredníctvom pedagogických zamestnancov školy s dôrazom na ich anotáciu a odborné zameranie. Trvanie tejto aktivity je naplánované na 10 mesiacov.
 
Zmena foriem a metód výučby jednotlivých predmetov spojených s modernizáciou a obsahovou prestavbou vyučovania je cieľom druhej aktivity. Aktivita je zameraná na predmety matematika, informatika, fyzika, biológia a ekológia, anglický a nemecký jazyk, základy monitoringu životného prostredia, účtovníctvo, ovocinárstvo, chov hospodárskych zvierat, abiotické a biotické zložky krajiny a ekonomika.
 
Je rozdelená na dve fázy a jej realizácia je naplánovaná na 17 mesiacov.Cieľom tretej aktivity je potrebné vyškolenie učiteľov. Aktivita bude prebiehať formou interných školení zabezpečených vlastnými zamestnancami školy a jej trvanie bude 6 mesiacov. Po skončení projektu sa stane modernizované vzdelávanie súčasťou vyučovacieho procesu na SOŠ, Tovarnícka 1632, Topoľčany.
 
Vyškolení učitelia budú zabezpečovať kvalitný vyučovací proces aj po skončení projektu a zároveň poskytovať študentom akéhokoľvek veku a vzdelania prístup k vedomostiam. Všetky aktivity sú naplánované tak, aby mali dlhodobý efekt a vytvorili základ pre ďalšie skvalitňovanie prípravy absolventov tejto školy.
 
Mgr. Mária Streicherová - manažér pre publicitu
 
  • záverečná prezentácia ikona pdf30x
  • súbory na stiahnutie     winrar30x
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery