default_mobilelogo

skola6

jedal300x
 
dsv300px
  
proeumodvzd
 
florbal
 
int 2017 1
 
edu300x
 
unsk1
 
opspc
 
matura300x
 
portalvs300x
 
progecad300x
Ciele
Plán prevencie drogových závislostí a a sociálno-patologických javov mládeže vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR, z Národného programu duševného zdravia na roky 2011 - 2013, z Národného programu prevencie HIV/AIDS, z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014, z Plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 – 2014, z Národnej protidrogovou stratégiou na roky 2009 - 2012 a hlavných úloh školy pre školský rok 2016/2017. Hlavnými cieľmi bude zapájať sa do aktivít protidrogovej  prevencie, prevencie kriminality, boja proti rasizmu, diskriminácii a ostatným prejavom intolerancie. Prostredníctvom OZ Liga za duševné zdravie, Červený kríž sa zapájať do  verejných zbierok a aktivít v rámci Európskeho roka dobrovoľníctva. Dôležitá bude spolupráca s vedením školy, výchovným poradcom, rodičmi, poradenskými orgánmi  CPPPaP, s políciou a triednymi učiteľmi.
 
Úlohy
V spolupráci s vedením školy iniciovať preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Monitorovať zmeny v správaní detí a zabezpečiť opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí. Osobitnú pozornosť venovať realizácii a rešpektovaniu Zákona NR SR č.377/2004 Z. z, č.87/2009 Z. z. o ochrane nefajčiarov  podmienkach školy a školských zariadení. Analyzovať a monitorovať situáciu v škole z pohľadu užívania legálnych a nelegálnych drog v priestoroch školy. Koordinovať a metodicky usmerňovať preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov, ale i žiakov.Rozvíjať záujmové činnosti a tvorivosť žiakov, akceptovať krúžkovú činnosť. V zmysle programov podpory a ochrany detí a mládeže podporovať nielen talentovanú, ale aj problémovú, resp. rizikovú mládež. Podporovať kultúrne a umelecké aktivity zamerané na posolstvo života bez drog. Rozvíjať záujmové činnosti a tvorivosť žiakov. Informovať žiakov, zákonných zástupcov o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení a o preventívnych programoch organizovaných školou.

1. Priebežne monitorovať prenikania návykových látok do školy v spolupráci s PZ Topoľčany,
Termín: priebežne, zodpovedný: koordinátor PDZaSPJ

2. Obnoviť informačný panel pri zborovni.
Termín: priebežne, zodpovedný: koordinátor PDZaSPJ
 
3. Spolupracovať  s mestskou políciou na realizácií prednášok
Termín: priebežne, zodpovedný: koordinátor PDZaSPJ
 
4. Zabezpečovať návštevu kultúrno-spoločenských podujatí, výchovných koncertov, divadelných predstavení o nebezpečenstve drog na ľudský organizmus.
Termín: 02.12.2016 a marec – máj 2017, zodpovedný: koordinátor PDZaSPJ
 
5. V spolupráci so žiackou školskou radou, tr. učiteľmi sa zapojiť do celoslovenskej výtvarnej  súťaže Červená stužka pri príležitosti Svetového dňa AIDS (1.12)
Termín: november 2016, zodpovední: koordinátor PDZaSPJ, triedni učitelia, koord. ŽŠR
 
6. Zorganizovať v spolupráci s vyučujúcimi OBN Olympiádu ľudských práv
Termín: január 2017, zodpovední: koordinátor PDZaSPJ, Mgr. V. Holienčínová
 
7. Zapojiť sa do súťaže „Plagát roka“
Termín: február 2017, zodpovedný: koordinátor PDZaSPJ
 
8. V spolupráci s triednymi učiteľmi diagnostikovať príťažlivosť drog a sociometricky zistiť mieru a formy šikanovania v triedach.
Termín: priebežne, zodpovedný: koordinátor PDZaSPJ
 
9. Formou besedy, prípadne účasťou na súdnom pojednávaní zvýšiť trestno-právne povedomie.
Termín: priebežne, zodpovedný: koordinátor PDZaSPJ
 
10. Oboznámenia študentov s rizikom vyplývajúcim z užívania tabakových výrobkov formou nástennej tabule - Svetový deň bez tabaku ( 31.5.)   
Termín: máj 2017, zodpovedný: koordinátor PDZaSPJ
 
Ing. Iveta Čanigová, koordinátorka PDZaSPJ
E-mail:
Predmet:
Správa:
minifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogalleryminifotogallery